ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017
Zakup jest planowany w ramach osi priorytetowej III „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”,
Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”,
Podziałanie 3.3.3 ,,Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Treść zapytania

Obraz1